Фітнес клуб "B Fit" - м.Хмельницький

телефон: +38 (067) 000-20-07

Публічний договір (оферта)

про надання послуг фітнес-клубу

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією «Клубу» укласти договір про надання послуг фітнес-клубу, представленого на сайті https://www.bfit.center/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до ст. 633 ЦК України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу без надання переваги одному Клієнту перед іншим.  У випадку прийняття даного Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок отримання послуг та всі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту підписання додатку до Договору про приєднання або шляхом вчинення відповідних дій за допомогою сайту Клубу або іншого програмного забезпечення.

Даний договір є публічною пропозицією Клубу, адресованою невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг фітнес-клубу шляхом укладення Договору про приєднання до даної угоди.

Ціни на окремі види Клубних карт та послуги, які надаються в залежності від обраного Клієнтом виду карти розміщення за посиланням https://www.bfit.center/informaciya/kartki.htm// та є актуальними на дату акцептування Клієнтом даного Договору.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта (надалі – «Оферта») – публічна пропозиція Клубу, яка викладена на офіційному сайті Клубу за посиланням  https://www.bfit.center/pro-nas/, адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти договір про надання послуг фітнес-клубу на визначених у Договорі умовах. Оферта діє до моменту її скасування Клубом шляхом офіційного повідомлення на зазначеному вище офіційному Сайті Клубу.

Договір – договір про надання послуг фітнес-клубу, укладений між юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем – надавачем відповідних послуг та Клієнтом на умовах Оферти з моменту Акцепту Клієнтом усіх її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Оферти Договору та його додатків. Моментом Акцепту вважається здійснення Клієнтом наступних дій: підтвердження погодження із умовами Договору шляхом проставлення відповідної відмітки за допомогою цифрових інструментів на сайті Клубу та/або особистого підписання паперової версії додатку до Договору в одній із офіційних точок продажу, зазначених на Сайті Клубу, а також оплата повної вартості Клубної картки одним із способів, визначених у Договорі. 

Клубна картка – матеріальний носій, який виготовлений у формі пластикової картки, що містить унікальний індивідуальний номер та цифро-буквенний набір символів, а також, за наявності, інформацію на магнітному носії чи цифровому чипі, що дозволяє ідентифікувати Клієнта, і підтверджує право Клієнта вимагати від Клубу надання  Послуг відповідно до умов відповідного тарифного плану, що передбачений для даного типу картки, який активується у порядку, визначеному Договором або Правилами Клубу.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клуб зобов’язується надати Клієнту можливість відвідування території та користування матеріально-технічною базою та послугами Клубу, що передбачені категорією клубної картки (надалі – «Комплекс послуг») та Правилами Клубу, відповідно до умов Договору, Правил Клубу, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити їх відповідно до категорії клубної картки та Правил клубу, умов цього Договору й додатків до нього, що є невід’ємною частиною цього Договору та мають рівну з ним юридичну силу.

1.2. Клуб надає Комплекс послуг Клієнту виключно за наявності Клубної карти, яку Клієнт отримує на момент укладення Договору або в період першого відвідування Клубу, відповідно до умов Договору та Правил клубу.

1.3. Клуб зобов’язується надати Клієнту Комплекс послуг за адресою: м. Хмельницький, Зарічанська 3, за виключенням випадків, передбачених п. 7.8. Договору.

1.4. Години надання Послуг передбачені типом (тарифним планом) Клубної карти,  Договорі, та Правилах Клубу. Клуб залишає за собою право в односторонньому порядку, без погодження з Клієнтом, змінювати розклад роботи (години надання Послуг) фітнес-клубу, зокрема, але не виключно у випадках: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Клуб буде вважати такими, що можуть завдати шкоди або нести загрозу здоров’ю чи життю Клієнта; введення компетентними органами державної та/або місцевої влади, та/або  органами місцевого самоврядування  на території України та/або на території Хмельницької області та/або міста Хмельницький будь-яких обмежувальних заходів (у тому числі протиепідемічних), які обмежують чи забороняють роботу фітнес-клубів повністю або частково; в інших випадках, визначених Клубом.  Про такі зміни Клуб повідомляє Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або іншим способом сповіщення, зокрема на рецепції і на стендах Клубу. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд Клубом.

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Комплексу послуг за даним Договором становить вартість обраної Клієнтом Клубної карти, яка надає право на користування послугами передбаченими нею.

2.2. Оплата здійснюється Клієнтом або уповноваженою ним особою одноразово, шляхом стовідсоткової передплати вартості послуг, зазначеної в п. 2.1.

2.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу або через сайт клубу https://www.bfit.center/.

2.4. Сплачені Клієнтом грошові кошти поверненню не підлягають.

 

3. ПОСЛУГИ КЛУБНОЇ КАРТИ

3.1. Послуги, що передбачені категоріями «Клубних карт» та їх види розмішені за посиланням https://www.bfit.center/informaciya/kartki.htm//.

3.2. Клубна карта є безлімітною та не обмежує Клієнта в кількості відвідувань Клубу у години надання послуг, передбачені п. 1.4. Договору, залежно від обраної та оплаченої Клієнтом Клубної карти. Затримання Клієнта понад 20 хвилин роботи Клубу чи/або понад встановлений час відвідування за типом обраної Клієнтом Клубної картки розцінюється як додаткове перебування Клієнта у Клубі поза встановлений час та вважається додатковою Послугою, тому сплачується Клієнтом додатково, кожні 10 хвилин у розмірі 40,00 грн.

3.3. Клубна карта є персоніфікованою, її використання не може бути здійснено іншими особами, за винятком умов, передбачених п. 4.1.4. Договору отримана Клієнтом Клубна карта переходить у його власність. Вартість виготовлення Клубної карти входить у вартість послуг за цим Договором. У разі втрати клубної карти, клуб зобов’язується видати нову карту безкоштовно.

3.4. Під час реєстрації Клубної карти Клієнт повинен пройти обов’язкову процедуру фотографування.

3.5. Строк дії Клубної карти відповідає типу Клубної карти. У випадках, передбачених Договором та Правилами Клубу, строк дії карти може бути продовженим за домовленістю Сторін.

3.6. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, зміни місця проживання, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної карти не змінюється, а дата закінчення її дії не переноситься, якщо інше не передбачено цим Договором. 

3.7. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання додатку до Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Клієнт відмовиться від  Договору  в односторонньому порядку або розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до п. 2.1. Договору, поверненню не підлягають ні за яких умов.

3.8. Після закінчення строку дії Клубної карти вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Клуб вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку працівників Клубу;

4.1.2. Отримувати Послуги на умовах та у порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до категорії Клубної карти, оплаченої Клієнтом  відповідно до цього Договору;

4.1.3. Користуватися додатковими послугами, згідно прейскуранту цін Клубу;

4.1.4. Одноразово, з моменту підписання додатку до Договору, переоформити Клубну карту на іншу особу, яка раніше не була клієнтом Клубу, за окрему плату, згідно прейскуранту. Повторне переоформлення такої Картки забороняється.

4.1.5. Змінити тип Клубної картки, що йому належить, на картку вищої категорії (вартості)  за умови здійснення відповідної доплати, визначеної згідно прейскуранту;

4.1.6.Брати участь у програмах лояльності для клієнтів Клубу;

4.1.7.Заморожувати Клубну картку, якщо це передбачено типом та категорією картки, обраної Клієнтом;

4.1.8. Вимагати від Клубу виконання його обов’язків за цим Договором;

4.2. Клієнт зобов’язується:

4.2.1. Відвідувати Клуб тільки при пред’явленні Клубної карти, а у разі її втрати відновити безкоштовно;

4.2.2. Завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість додаткових послуг, згідно прейскуранту цін, затвердженого Клубом;

4.2.3. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Клубу;

4.2.4. Повідомити Клуб  достовірну інформацію щодо контактних даних та про зміни своїх реквізитів, номерів контактних телефонів та іншої інформації;

4.2.5. Дотримуватись усіх умов цього Договору, Додатків до нього та Правил Клубу;

4.2.6. З повагою ставитися до персоналу та інших клієнтів клубу, не створювати конфлікті ситуації з персоналом та клієнтами..

4.2.7. Не проводити персональні тренування для інших клієнтів клубу.

4.3. Клуб має право:

4.3.1. Вимагати від Клієнта сплати вартості послуг відповідно до умов цього Договору та обраної Клієнтом категорії Клубної картки;

4.3.2. Вносити зміни та доповнення до умов і порядку надання послуг за цим Договором.

4.3.3. В односторонньому порядку вносити зміни до Правил Клубу, в тому числі викладати їх в новій редакції. В такому разі змінені Правила Клубу поширюються на всіх Клієнтів Клубу, в.т.ч. на тих, які уклали Договір до їх зміни;

4.3.4. Відмовитися від виконання своїх зобов’язань у випадку систематичних порушень Клієнтом умов Договору та Правил Клубу. У цьому випадку Клуб не повертає Клієнту грошові кошти, сплачені за послуги;

4.3.5. Розширювати Комплекс послуг, вводити нові типи категорії карт без погодження з Клієнтом;

4.3.6. Змінювати чинний розклад групових занять та /або  години надання послуг (відвідування Клубу)  в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття, з оповіщенням про зміни шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на веб-сайті https://www.bfit.center/informaciya/rozklad-zanyat/rozklad-trenuvan.htm

4.3.7. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та на прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики).

4.3.8. Розірвати догорів в односторонньому порядку, якщо клієнт не дотримується Правил Клубу, схиляє персонал до корупційних схем, пошкоджує обладнання, демонструє не належне ставлення до персоналу, клієнтів. (створення конфліктних ситуацій, нецензурна лексика, лайка,  пошкодження чи руйнування майна Клубу,  використання приміщень та обладнання не за призначенням);

4.3.9. Відмовити відвідування клубу, якщо клієнт знаходиться в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння,  або намагається пронести на тренувальні території  алкогольні напої, будь-які види зброї, вибухові, отруйні  та будь-які інші небезпечні речовини;

4.3.10. Інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України;

4.3.11. Право користування послугами клубу, виникає з моменту укладання договору. Клуб залишає за собою право на укладання та не укладання договору.

4.4. Клуб зобов’язується:

4.4.1. Забезпечити надання Комплексу послуг на строк дії Клубної карти відповідно до умов Договору та Правил Клубу;

4.4.2. Забезпечити функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень та обладнання таких приміщень для забезпечення надання Комплексу послуг відповідно до умов Договору та додатків до нього;

4.4.3. Подовжити строк дії Клубної карти у випадках, передбачених Договором та Правилами Клубу;

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.Цей договір набуває чинності з моменту підписання додатку до Договору або оплати абонементу, послуги, при цьому зобов’язання Клубу щодо надання Комплексу послуг Клієнту настають з моменту активації Клубної карти та діють до останнього дня строку дії Клубної карти.

5.2.Активація карти відбувається з моменту купівлі карти, якщо у клієнта є діюча карта, активація відбувається через 30 днів з моменту купівлі карти.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі спричинення Клієнтом збитків майну Клубу, Клієнт зобов’язаний відшкодувати йому вартість пошкодженого і втраченого майна, на підставі Правил Клубу і чинного законодавства України.  До моменту відшкодування Клієнтом вартості спричинених ним Клубу збитків, останній має право обмежити Клієнта в отриманні Комплексу послуг до моменту повного погашення збитків. В такому разі, строк дії Клубної карти не продовжується на строк обмеження доступу Клієнта до отримання Комплексу послуг.

6.2. Клуб не несе відповідальності за шкоду здоров’ю або майну Клієнта при порушенні правил техніки безпеки і спричинених дією третіх осіб.

6.3. Клуб не несе відповідальності за збереження особистих і цінних речей, залишених Клієнтом в роздягальнях, шафах, а також на усій території Клубу.

6.4. Сторони не несуть відповідальності один перед одним за невиконання зобов’язань за Договором внаслідок непереборної сили.

6.5. Усі розбіжності, що виникли між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, Сторони можуть звернутися до суду.

6.6. У випадку безкоштовного користування Клієнтом на території Клубу послугами, що не передбачені придбаною категорією Клубної Карти Клієнт зобов’язаний невідкладно повністю сплатити вартість спожитих ним послуг. У випадку відмови Клієнта здійснити оплату спожитих ним послуг, Продавець має право припинити надання послуг Клубу для Клієнта та в односторонньому порядку розірвати даний Договір.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Сторони домовились і погодились, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

7.2. На момент укладення Договору Клієнт повинен мати при собі оригінал документу, що засвідчує особу.

7.3. Підписуючи Договір, Клієнт заявляє, що не має медичних протипоказань для отримання спортивних  послуг у Клубі і несе повну відповідальність за стан свого здоров’я.

7.4. Разом з підписанням додатку до Договору на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт повідомлений про включення його персональних даних до БПД «Клієнти», що знаходиться за адресою державної реєстрації Клубу.

БПД використовується лише в Клубі. Клієнтом передаються дані необхідні для врегулювання правовідносин, що виникають з підписанням додатку до Договору, а саме: ПІБ, паспортні дані, місцезнаходження, номер телефону, адреса реєстрації/поштова адреса, адреса електронної пошти, тощо.

Клієнт дозволяє вчинення Клубом усіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, повідомлення Клієнта про всі зміни, які можуть відбуватися в роботі Клубу та інформування Клієнта про новини, акції тощо, пов’язанні з діяльністю Клубу на направлені на популяризацію послуг, що він надає  відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів України.

З правами статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт ознайомлений та проінформований. Доступ до персональних даних, що включені до БПД «Клієнти» третіх осіб Клієнт дозволяє у випадках та порядку, передбаченому законодавством України та не вимагає повідомлення його про передачу (поширення) персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з вищезазначеною метою.

7.5. З підписанням додатку до Договору Клієнт надає Клубу, та його контрагентам, підрядникам, дозвіл бути знятим на фото-, відеоплівку чи цифровий носій, а також право на використання його зображення, зафіксованого на фото-, відеоплівці, у цифровій формі, шляхом публічного сповіщення, публічного показу, демонстрації, відтворення, розповсюдження, публікації фотографій, аудіовізуальних творів та інших художніх творів, у яких таке зображення зафіксоване, в будь-яких засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на плакатах, листівках, рекламних банерах, футболках та інших матеріальних носіях на власний вибір Клубу та/або її контрагентів, підрядників, Клієнт засвідчує, що фотографії, аудіовізуальні та інші художні твори, виготовлені Клубом або на її замовлення за згоди Клієнта, і не заперечуватиме проти використання їх будь-яким із способів визначених в цьому пункті Договору, а також при здійсненні їх обробки, редагування, монтажу, якщо це буде необхідним в цілях наступного використання будь-яким із способів. Такий дозвіл діє з дати підписання додатку до Договору і є безстроковим.

7.6. Уся інформація (в т.ч. про зміну Правил клубу, категорій клубних карт тощо) доводиться до Клієнта шляхом розміщення повідомлень на рецепції і на стендах Клубу та/або на офіційному сайті: www.bfit.center, та/або іншими способами сповіщення.

7.7. Забороняється паркування біля магазинів орендарів для Клієнтів фітнес-клубу, а також прибирати паркувальні конуси та ставити авто на парко-місця біля магазинів та велопарковки.

7.8. Факт підписання додатку до Договору Клієнтом означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами Клубу та зобов’язується їх дотримуватись, а в разі їх порушення чи невиконання – нести відповідальність згідно з усіма пунктами, визначеними цим Договором, Правилами Клубу та чинним законодавством України.

З підписанням додатку до Договору Клієнт підтверджує факт ознайомлення з правилами техніки безпеки при заняттях, іншими документами, що регламентують роботу Клубу і надання послуг за даним Договором, зі здійсненням відеоспостереження Клубом з метою безпеки Клієнтів та не заперечує проти здійснення такого відеоспостереження.

7.9. У випадку зміни адреси розташування Клубу (місця надання послуг Клубом, передбачених п. 1.3 Договору), Клуб зобов’язується надати Комплекс послуг в межах цього Договору за новою адресою розташування Клубу (місця надання послуг Клубом), а Клієнт зобов’язується отримати такі послуги за новою адресою. Про зміну адреси місця розташування Клубу (місця надання послуг Клубом) Клуб інформує на офіційному сайті та/або на рецепції Клубу та/або шляхом смс-повідомлення на номер Клієнта, зазначений в даному Договорі. Зміна адреси Клубу (місця надання послуг Клубом) не є підставою для припинення дії цього Договору.

7.10. З підписанням додатку до Договору Клієнт дає беззаперечну згоду, що не вимагатиме додаткового повідомлення, про заміну Клубу в зобов’язаннях, що виникають по даному Договору на іншу особу (переведення боргу).

7.11. Сторони погодилися, що Клуб може уповноважувати іншого суб’єкта господарювання виконувати зобов’язання по даному Договору.

7.12. Усі інші питання, не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України.

7.13. Додаток до договору оформлений у двох екземплярах українською мовою – по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.


8. ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ / СКАСУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ 

8.1. Клієнт що оплатив кліп-карту, яка включає послуги з персональних тренувань/спліт тренувань/групові заняття, має право:

8.1.1. Обрати (оплатити) послуги тренера відповідної категорії самостійно.

8.1.2. Відмовитися від послуг одного тренера і скористатись послугами іншого тренера відповідно оплаченої категорії або нижче, без перерахунку кількості тренувань до вартості залишку послуг.

8.1.3.Здійснювати запис на персональні та групові заняття необхідно за допомогою мобільного додатку або через сайт www.bfit.center онлайн.

8.2. Строк дії кліп-карти/абонементу на групові заняття:

8.2.1. Починається з моменту оплати кліпу або абонементу.

8.2.2. Закінчується у разі використання кількості оплачених тренувань, або завершення максимального строку їх використання (в залежності від того, що настане раніше);

8.2.3. Термін дії абонементу на групові тренування 40 днів від моменту купівлі. 

8.3. Може бути продовжено у разі:

8.3.1. Коли Клубна Карта Клієнтом не активована (до її активації);

8.3.2. Призупинення Клієнтом дії («заморозки») Клубної карти (якщо така послуга передбачена);

8.3.3. Хвороби або відпустки тренера більше 5 робочих днів (за заявою клієнта);

8.3.4. У разі оплати наступної кліп-карти на таку ж або більшу кількість тренувань не пізніше 30 календарного дня з моменту закінчення строку дії попередньої.

8.3.5. У разі купівлі одночасно кількох кліп-карт, активація кожної наступної кліп-карти відбувається автоматично після закінчення строку дії попередньої.

8.4. Клієнти, які відвідують групові заняття без клубної карти, мають право знаходитись в Клубі не більше 1 год 40 хв, якщо ліміт перевищений дивитись п. 3.2.

8.4.1. У разі придбання разової додаткової послуги відвідування фінської сауни, Клієнт, який не має Клубної Картки, має право знаходитися у Клубі не більше 2 год.00 хв, при цьому, у разі відвідування Клієнтом групових занять (без клубної картки), загальний час перебування у Клубі такого Клієнта становить не більше 3 год. 40 хв.

8.5. Послуга вважається наданою у повному обсязі, тренування анулюються і оплата не повертається у разі:

8.5.1. Невчасного перенесення тренування (не пізніше, ніж за  2 години до початку тренування) ;

8.5.2. Переоформлення Клубної Карти на іншу особу.

8.5.3. Закінчення терміну дії кліп-карти;

8.5.4. Закінчення терміну дії Клубної карти.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Клуб звільняється від виконання зобов’язань за даним договором на період дії форс-мажорних обставин, до яких належать:

природні явища, що мають стихійний характер (епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання й зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо); надзвичайні (екстремальні) ситуації в громадському житті (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись, блокадами, загальна військова мобілізація, воєнні дії, оголошена та неоголошена війна,  акти тероризму, вандалізму, диверсії, масові безпорядки, масові заворушення, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух); заборонні дії (акти) держави або органів місцевого самоврядування (запровадження комендантської години, карантину, установленого Кабінетом Міністрів України та або будь-якими іншими уповноваженими органами та особами.

9.2 Клуб залишає за собою право на закриття клуба до 7 днів на рік для покращення умов клубу та профілактичних робіт.

9.3. Перелік форс-мажорних обставин не є вичерпним.

9.4. Підписання додатку до Договору. Клієнт проінформований та погоджується із тим, що строк дії Клубної карти не підлягає зміні внаслідок настання  форс-мажорних обставин. При цьому, послуга «заморозки», передбачена пунктом 3.1. даного Договору надається для Клієнта у звичайному режимі.

 
Даний договір пропонується ФОП Тернавська Ольга Олександрівна,  IПН 3474301904, р/р UA143052990000026007026009003, у банку 305299 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Друже, зроби ще один крок до своєї мрії.
Ми створили все необхідне для тебе, твоєї родини та друзів.
Вклавши душу для твого задоволення ми відкрили межі, які були недосяжні.
Здійснили наші бажання, щоб дбати про тебе!
Насолоджуйся!

як нас знайти

Наша адреса: м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 3, тел: +38 (067) 000-20-07